15/05/2009

ประมวลภาพ : พระสันตะปาปาถวายมิสซาที่นาซาเร็ธ
Holy Mass on Mt. Precipice in the Galilee town of Nazareth
ภาพ : GETTY IMAGES, Reuters, Daylife, Catholic World Tour
No comments:

Post a comment