15/05/2009

ประมวลภาพ : พระสันตะปาปาถวายมิสซาที่นาซาเร็ธ




Holy Mass on Mt. Precipice in the Galilee town of Nazareth




























































ภาพ : GETTY IMAGES, Reuters, Daylife, Catholic World Tour




No comments:

Post a comment