16/05/2009

โป๊ปภาวนาที่คูหาฝังพระศพพระเยซูพร้อมชวนฝังความทุกข์ไว้ในนี้สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงเชิญชวนผู้อาศัยในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ ฝังความทุกข์ทรมานจากพายุสงครามไว้ในคูหาฝังพระศพอันว่างเปล่า เพื่อไปรับสันติสุขในพระคริสตเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนม์ชีพ

เมื่อช่วงสายวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ผู้นำชาวคาทอลิกทั่วโลก ได้เสด็จไปยังวัดพระคูหาศักดิ์สิทธิ์ เพื่อสวดภาวนาหน้าที่ฝังพระศพพระเยซู นอกจากนี้ การเสด็จกลับคืนชีพก็เกิดขึ้นที่นี่เช่นกัน โดยก่อนจะภาวนาหน้าพระคูหา พระสันตะปาปาทรงจุมพิตแผ่นหินซึ่งเชื่อกันว่า โยเซฟ ชาวอาริมาเธีย และ นิโคเดมัส ได้วางพระศพพระเยซูลงบนนี้ เพื่อชโลมเครื่องหอมตามประเพณีการฝังศพของชาวยิว (จอห์น 19:38-40)


หลังจากภาวนาแล้ว พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนสัตบุรุษผู้ร่วมพิธี โดยเริ่มด้วยการขอบใจทุกฝ่ายที่ต้อนรับพระองค์อย่างดี "พ่อขอขอบใจพระอัยกาแห่งกรุงเยรูซาเล็มและผู้นำคริสตชนนิกายต่างๆ สำหรับการต้อนรับพ่อในฐานะผู้สานงานต่อจากนักบุญเปโตร ซึ่งมาเยือนสถานที่ที่ท่านนักบุญ(เปโตร)และนักบุญจอห์น ได้พบว่า พระเยซูทรงกลับคืนชีพแล้ว"

ข้อความเชื่อสำคัญที่สุดในคริสตศาสนาคือการเชื่อว่าพระเยซูเสด็จกลับคืนชีพจากความตาย พระสันตะปาปาจึงไม่ลืมประกาศความเชื่อนี้ตรงจุดที่พระเยซูกลับเป็นขึ้นมาจากความตาย พระองค์ตรัสว่า "ณ ที่แห่งนี้ พ่อขอประกาศย้ำอีกครั้ง พระศาสนจักรยืนยันความเชื่ออย่างมั่นคงว่า พระเยซูคริสตเจ้าทรงสิ้นพระชนม์และถูกฝังไว้ พระองค์เสด็จกลับคืนชีพในวันที่สามตามความในพระคัมภีร์และเสด็จไปประทับเบื้องขวาพระบิดา นอกเหนือจากพระองค์แล้ว ไม่มีผู้ใดที่พระบิดาทรงส่งมาเพื่อไถ่มนุษยชาติให้ได้รับความรอดอย่างแน่นอน"

จากนั้น ผู้นำชาวคาทอลิกทั่วโลก ทรงเชิญชวนฝูงแกะในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ นำความทุกข์ใส่ไว้ในคูหาฝังพระศพ พร้อมเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตเสียใหม่ นอกจากนี้ ทรงขอให้ทุกคนวางใจและน้อมรับน้ำพระทัยของพระเจ้า เหมือนที่พระเยซูทรงแสดงให้เห็นเป็นแบบอย่าง

"บ่อยครั้งที่ประชากรในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ต้องประสบความทุกข์ระทมแห่งกลโกธา พ่อจึงหวังว่า คูหาฝังพระศพอันว่างเปล่านี้จะมอบความหวังให้กับพวกท่าน นี่คือความหวังที่ไม่ทำให้เราผิดหวัง เพราะมันเป็นของขวัญจากพระจิตเจ้า คูหานี้ได้เรียกเราให้ฝังความกลัวและทุกข์ลงไป เพื่อที่ว่า เราจะลุกขึ้นมาดำเนินชีวิตประจำวันตามท้องถนนของเยรูซาเล็ม, กาลิลี, นาซาเร็ธ และที่อื่นๆ ด้วยการประกาศชัยชนะของพระคริสตเจ้าในเรื่องการให้อภัยและชีวิตใหม่ในพระองค์"

"พระเยซูคริสต์คือองค์แห่งสันติของชาวเรา พระองค์ทำให้เรากลับคืนดีกับพระบิดาโดยทางการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน พระองค์ทำให้ความเป็นศัตรูต้องพินาศไป ในอ้อมพระหัตถ์ของพระเยซู ขอให้เรามอบความวางใจและมอบความหวังไว้กับพระองค์ เหมือนที่พระองค์ทรงมอบความวางใจในพระบิดา ยามที่ทรงเผชิญหน้ากับความทุกข์ยากในสวนเก็ธเซเมนี" พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้าย

หลังจากนี้ พระสันตะปาปาจะเสด็จไปเยี่ยมผู้นำพระศาสนจักรอาร์เมเนี่ยน ที่วัดเซนต์เจมส์ในกรุงเยรูซาเล็ม ต่อไป


Pope visits the Holy Sepulchre in Jerusalem

ภาพ : GETTY IMAGES, Reuters, Daylife, Catholic World TourNo comments:

Post a comment