13/05/2009

ประมวลภาพ : โป๊ปถวายมิสซาที่ภูเขามะกอก (สวนเก็ธเซเมนี)

Holy Mass at the foot of the Mount of Olives

ภาพ : GETTY IMAGES, Reuters, Daylife, Catholic World Tour


No comments:

Post a comment