09/05/2009

พระสันตะปาปาเสด็จแสวงบุญภูเขาเนโบที่โมเสสสิ้นใจสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขสูงสุดแห่งพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก ได้เสด็จแสวงบุญที่สักการสถานบนภูเขาเนโบ สถานที่โมเสสได้สิ้นใจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมกล่าวให้ข้อคิด นี่คือสถานที่ที่พระเจ้าทรงเรียกเราให้หลุดพ้นจากบาปและการเป็นทาส เพื่อเข้าสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญาซึ่งก็คือสวรรค์นั่นเอง นอกจากนี้ ทรงย้ำ พระศาสนจักรกับชาวยิวต้องก้าวไปด้วยกัน เช่นเดียวกับ ต้องร่วมมือกันสร้างสันติภาพให้กับโลกเมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ผู้นำชาวคาทอลิกทั่วโลก ได้เริ่มต้นวันที่สองในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ด้วยการเสด็จขึ้นไปบนภูเขาเนโบ สถานที่ซึ่งเชื่อกันว่า โมเสสได้ขึ้นมาดูแผ่นดินแห่งพันธสัญญาตามที่พระเจ้าตรัสไว้ จากนั้น ท่านก็สิ้นใจที่นี่ (เฉลยธรรมบัญญัติ 34:1-8) โอกาสนี้ พระสันตะบิดาเจ้าทรงกล่าวแบ่งปันกับผู้ที่ร่วมติดตามพระองค์ขึ้นมาว่า เราทุกคนต้องทำทุกทางเพื่อหลีกหนีจากบาป เพื่อจะได้มุ่งหน้าสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญาที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้


พระสันตะปาปา เริ่มต้นตรัสว่า "เป็นเรื่องเหมาะสมอย่างยิ่งที่การแสวงบุญของพ่อได้เริ่มต้นบนภูเขาแห่งนี้ ที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเตือนใจคริสตชนให้รู้จักรับผิดชอบตัวเองในการหลีกหนีบาปและการเป็นทาส เพื่อมุ่งหน้าไปรับชีวิตและอิสรภาพจากพระเจ้า นอกจากนี้ ภูเขาเนโบยังเป็นสถานที่ซึ่งโมเสสได้เห็นแผ่นดินแห่งพันธสัญญา สิ่งที่ท่านประกาศกผู้ยิ่งใหญ่ได้เห็นคือความงดงามแห่งพระธรรมล้ำลึกของแผนการไถ่บาป ซึ่งพระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้เพื่อมนุษย์ทุกคน"

"พวกเราก็เหมือนกับโมเสส พระเจ้าทรงเชื้อเชิญเราให้มารับอิสรภาพและเข้าสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญาผ่านทางศีลล้างบาป อาศัยสิ่งนี้ (ศีลล้างบาป) เราได้พ้นจากการเป็นทาส เพื่อมารับชีวิตใหม่และความหวังในพระองค์ พี่น้องที่รัก คริสตชนถูกเรียกให้มาต้อนรับการเสด็จกลับมาของพระคริสตเจ้า โดยการทำสิ่งเล็กๆน้อยๆที่สามารถทำได้ ด้วยความซื่อสัตย์ต่อกระแสเรียกของเราแต่ละคน"

วันนี้ สภาพอากาศปลอดโปร่ง ทำให้ทิวทัศน์บนภูเขาเนโบสามารถมองเห็นกรุงเยรูซาเล็มได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังมีผู้แทนศาสนายิวมารอรับเสด็จพระสันตะปาปาบนภูเขาด้วย พระองค์จึงตรัสไปถึงชาวยิวว่า "ตามประเพณีโบราณ การมาแสวงบุญยังแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์คือการเตือนใจว่า ความสัมพันธ์ระหว่างพระศาสนจักรกับชาวยิวเป็นสิ่งที่แยกออกจากกันไม่ได้ พ่อจึงหวังว่า การที่เรามาพบกันในวันนี้ จะเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการฟื้นฟูความรักต่อพระบัญญัติที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ ทั้งยังช่วยให้เราเอาชนะอุปสรรคที่ขัดขวางการให้อภัย การเคารพกันและกัน รวมไปถึงความร่วมมือในการสร้างสันติภาพให้เกิดกับโลกด้วย"

พระสันตะปาปาทรงปิดท้ายการแบ่งปัน ด้วยการเชิญชวนทุกคนสวดบท "ข้าแต่พระบิดา" พร้อมๆกัน จากนั้น พระองค์ทรงอวยพรปิดพิธี

หลังการอวยพร พระสันตะปาปาทรงอธิษฐานภาวนาข้างๆไม้เท้าของโมเสส โดยทรงหันพระพักตร์ไปทางกรุงเยรูซาเล็มด้วย และพิธีการต่อจากนี้ พระสันตะปาปาจะเสด็จต่อไปยังมหาวิทยาลัยคาทอลิกแห่งมาดาบา เพื่อเสกศิลาฤกษ์ที่จะใช้สร้างอาคารเรียนต่อไป
Holy Father begins his pilgrimage on Mt. Neboภาพ : GETTY IMAGES, Reuters, Daylife, Catholic World Tour
No comments:

Post a comment