15/05/2009

โป๊ปขอครอบครัวศักดิ์สิทธิ์เป็นแรงบันดาลใจสันติภาพให้นาซาเร็ธสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก ทรงเรียกร้องชาวคริสต์และชาวมุสลิม เรียนรู้การดำเนินชีวิตตามแบบครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ เพื่อจะได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติในเมืองนาซาเร็ธ นอกจากนี้ ทรงแบ่งปันหน้าที่ พ่อ-แม่-ลูก ตามแบบฉบับครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ พร้อมเน้นหนักสิทธิสตรีและหน้าที่การเป็นสามีที่ดีให้กับทุกคน
เมื่อช่วงสายของวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ผู้นำชาวคาทอลิกทั่วโลก ทรงเป็นประธานในพิธีมิสซาซึ่งจัดขึ้น ณ ภูเขาเปรชิปีซ เมืองนาซาเร็ธ ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมพิธีกว่า 30,000 คน โดยวันนี้ พระสันตะบิดาเจ้าทรงเทศน์ให้ข้อคิดว่า การดำเนินชีวิตตามแบบฉบับครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ จะเป็นแนวทางช่วยกำจัดความแตกแยกในสังคม

ปี 2009 พระศาสนจักรในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ กำหนดให้เป็นปีครอบครัว พระสันตะปาปาจึงเริ่มต้นบทเทศน์ ด้วยการย้ำว่า การสร้างครอบครัวใหม่ต้องสร้างให้ถูกต้องตามที่พระเจ้าสร้างมา กล่าวคือ เป็นการสมรสระหว่างชายกับหญิงเท่านั้น "ชายหญิงยุคนี้ จำเป็นต้องเดินตามแบบอย่างครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ เราต้องยึดแบบฉบับของนักบุญโยเซฟและแม่พระผู้เปี่ยมด้วยความศักดิ์สิทธิ์ โดยทางคำมั่นสัญญาแห่งการสมรสและการน้อมรับพระพรจากพระเจ้าในการให้กำเนิดชีวิตใหม่ ยุคนี้ มีชายหญิงจำนวนมากเท่าใดที่จำเป็นต้องปรับปรุงความจริงขั้นพื้นฐานนี้ (หมายถึงการแต่งงานที่ถูกต้องและการต่อต้านการทำแท้ง) ให้เกิดความเหมาะสมกับชีวิตของตน"

"พ่อขอยืนยันว่า การเป็นประจักษ์พยานยืนยันถึงการแต่งงานที่ถูกต้อง ถือเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับการสร้างสามัญสำนึกและอารยธรรมแห่งความรักให้เกิดกับสังคม" พระสันตะปาปา ตรัสย้ำ

จากนั้น พระสันตะปาปาทรงหยิบยกการดำเนินชีวิตของครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ มาสอนใจสัตบุรุษ โดยทรงจำแนกบทบาทของคนที่เป็น พ่อ แม่ ลูก ว่าควรประพฤติตนอย่างไร เพื่อให้เกิดความดีงามแบบที่ แม่พระ นักบุญโยเซฟ และพระเยซู ทรงปฏิบัติให้เห็น

พระสันตะปาปา ตรัสว่า "นาซาเร็ธคือเมืองที่เทวดามาแจ้งข่าวแก่แม่พระว่า พระนางจะเป็นพระมารดาของพระเจ้า ลองคิดดูซิ คนที่เป็นพระมารดาของพระเจ้า จะเปี่ยมด้วยพระหรรษทานมากขนาดไหน แม่พระไม่ได้เป็นแค่แม่ของครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ แต่เป็นแม่ของเราทุกคนด้วย นอกจากนี้ เมืองนาซาเร็ธยังเตือนใจให้ตระหนักถึงการเคารพบทบาทและสิทธิของสตรี เช่นเดียวกับ เตือนให้เราตระหนึกถึงความศักดิ์สิทธิ์และพระที่พระเจ้าประทานให้กับพวกเธอแต่ละคน ผู้หญิงมีบทบาทสำคัญที่ไม่สามารถแยกออกได้จากการสร้างระบบมนุษยนิเวศน์ (Human Ecology System) กล่าวคือ ผู้หญิงจะเป็นผู้มอบความรักและความอบอุ่นแก่ลูกๆ พวกเธอยังเป็นครูสอนลูกๆให้รู้จักความเมตตากรุณาและการให้อภัยกัน"

"มาดูนักบุญโยเซฟกันบ้าง ท่านเป็นแบบอย่างของบิดาและสามีผู้เข้มแข็งซึ่งสอนผู้ชายทุกคนว่า เราต้องซื่อสัตย์และยึดมั่นต่อคู่ครองของตน เราต้องทำงานหนักและปกป้องครอบครัวให้พ้นจากภยันตราย เหมือนอย่างที่ท่านนักบุญแสดงให้เห็นเมื่อครั้งพาพระกุมารและแม่พระหนีไปอียิปต์ พ่อจึงอยากให้ทุกคน โดยเฉพาะผู้เป็นพ่อและสามี ได้ไตร่ตรองและคิดให้หนักๆว่า โลกต้องการสุภาพบุรุษที่เรียบง่าย เข้มแข็ง และทำงานหนักโดยไม่ปริปากบ่นแบบนักบุญโยเซฟมากขนาดไหน" พระสันตะปาปา ตรัสตั้งคำถาม โดยเจาะไปที่ผู้ชายทุกคน

"ทีนี้ ก็มาถึงเด็กๆกันบ้าง พ่ออยากให้พวกเธอปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีและเจริญเติบโตในความศักดิ์สิทธิ์แบบพระเยซูเจ้า เมื่อครั้งทรงเจริญพระชนม์ที่นาซาเร็ธ พระองค์ทรงทำหน้าที่ลูกที่ดีของแม่พระและนักบุญโยเซฟ ในเมื่อพระเยซูทรงแสดงให้เห็นแล้ว พ่อก็เชื่อว่า มันไม่ใช่เรื่องยากเลยที่พวกเธอจะทำตามพระองค์"

ตอนท้าย พระสันตะปาปาทรงกล่าวถึงปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวคริสต์และชาวมุสลิมในนาซาเร็ธ โดยทรงขอร้องคริสตังทำตัวเป็นเชื้อแป้งที่ดี ด้วยการละทิ้งความรุนแรงและความเกลียดชัง ส่วนชาวมุสลิม พระสันตะปาปาทรงหวังว่า แบบอย่างครอบครัวศักดิ์สิทธิ์จะเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขา อยู่ร่วมกับชาวคริสต์ได้อย่างสันติ

"พ่อขอให้คริสตังทุกคน อุทิศตนเป็นเชื้อแป้งที่ดีด้วยการมอบความเคารพและความรักให้กับพี่น้องทุกคน ขอให้เราปฏิเสธพลังทำลายล้างแห่งความเกลียดชังและอคติซึ่งได้ฆ่าวิญญาณก่อนจะฆ่าร่างกายมนุษย์ ขอให้ชาวคริสต์และชาวมุสลิมทุกครอบครัว ดูแบบอย่างจากครอบครัวศักดิ์สิทธิ์และนำไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวัน ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์เคยอาศัยในนาซาเร็ธด้วยสันติและมอบความรักให้เพื่อนบ้าน พวกท่านก็ทำได้เช่นกัน ขอแค่เรามีความวางใจและรู้จักให้อภัยกัน เมื่อนั้น ความบาดหมางจะยุติ และสันติภาพจะเกิดอย่างแน่นอน" พระสันตะปาปา ตรัสปิดท้าย

สำหรับพิธีการต่อจากนี้ พระสันตะปาปาจะเสวยอาหารเที่ยงที่อารามฟรานซิสกัน ในเมืองนาซาเร็ธ ส่วนช่วงบ่าย พระองค์จะพบกับ เอฮุด โอลเมิร์ต นายกรัฐมนตรีอิสราเอล ที่มารอเข้าเฝ้าภายในอารามคณะฟรานซิสกัน จากนั้น จะเสด็จไปพบผู้นำศาสนาต่างๆที่วัดแม่พระรับสาร ต่อไปข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ประมวลภาพ : พระสันตะปาปาถวายมิสซาที่นาซาเร็ธ

No comments:

Post a comment