16/05/2009

โป๊ปหวังเห็นคาทอลิกและออโธด็อกซ์ให้อภัยความผิดแก่กันสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงคาดหวังอย่างแรงกล้าที่จะเห็นชาวคาทอลิกและชาวออโธด็อกซ์ ให้อภัยความผิดครั้งอดีตอันนำมาซึ่งความแตกแยกอย่างรุนแรง นอกจากนี้ ทรงหวังเห็นความต้องการจะเป็นหนึ่งเดียวของคาทอลิกกับออโธด็อกซ์ยุคปัจจุบัน เป็นแบบอย่างให้คนต่างศาสนาได้นำไปปฏิบัติตามเมื่อช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ผู้นำชาวคาทอลิกทั่วโลก ได้เสด็จไปยังวิหารพระศาสนจักรออโธด็อกซ์ประจำกรุงเยรูซาเล็ม เพื่อเสวนาคริสตศาสนสัมพันธ์กับพระอัยกาเธโอฟีอุส ที่ 3 ผู้นำชาวกรีกออโธด็อกซ์แห่งอิสราเอล โดยวันนี้ พระสันตะบิดรผู้ศักดิ์สิทธิ์ทรงขึ้นกล่าวแบ่งปันด้วยการย้ำว่า พระองค์อยากให้พระศาสนจักรคาทอลิกและพระศาสนจักรออโธด็อกซ์คืนดีกัน เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้สังคมได้ก้าวเดินตาม


พระสันตะปาปาเริ่มต้นตรัส ด้วยการรำลึกถึงการพบปะของผู้นำทั้งสองพระศาสนจักรว่า "การพบกันระหว่างประมุขพระศาสนจักรคาทอลิกกับพระอัยกาออโธด็อกซ์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและรวมถึงการพบกันของเราในวันนี้ ถือเป็นเครื่องหมายอันยิ่งใหญ่ เพราะนี่คือการระลึกถึง "องค์ความสว่าง"(พระเยซู) จากทิศตะวันออกซึ่งส่องแสงไปทั่วโลก รวมทั้งส่องมาที่เรา เพื่อเตือนใจว่า พระวรสารจะได้รับการประกาศไปยังชนทุกชาติทุกภาษา ประดุจแสงทองซึ่งส่องนำทางชีวิต"

"การที่เรามาพบกัน ณ สถานที่แห่งนี้ ก็ถือเป็นเรื่องดีอีกเช่นกัน เพราะที่นี่ตั้งอยู่ใกล้กับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดตามความเชื่อคริสตศาสนา ซึ่งก็คือ สถานที่พระเยซูทรงกลับคืนชีพ นอกจากนี้ ถัดไปไม่ไกล ยังเป็นที่ตั้งของห้องโถงชั้นบน (ห้องที่พระเยซูทรงเลี้ยงอาหารค่ำมื้อสุดท้าย) และยังเป็นสถานที่ซึ่งพระจิตเสด็จลงมาเพื่อรวมคริสตชนให้เป็นหนึ่งเดียว ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า สิ่งเหล่านี้ จะบันดาลผลแห่งความเป็นหนึ่งเดียวให้กับเราทุกคนที่เป็นพระกายของพระคริสตเจ้า"

ในการประชุมสมัชชาพระสังฆราชคาทอลิก เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว พระอัยกาบาร์โธโลมิว ที่ 1 ผู้นำชาวกรีกออโธด็อกซ์ประจำคอนสแตนติโนเปิ้ล ได้ให้เกียรติมาร่วมงานด้วย พระสันตะปาปาจึงแบ่งปันมิตรภาพนี้ให้ พระอัยกาเธโอฟีอุส ที่ 3 รับฟังว่า "พระอัยกาบาร์โธโลมิว ที่ 1 ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น และท่านก็มีส่วนร่วมในการทำให้ความสัมพันธ์ของสองพระศาสนจักรพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น การที่พระอัยกามาร่วมประชุมกับเรา จัดเป็นการแสดงออกถึงความชื่นชมยินดีแห่งจิตวิญญาณ ซึ่งปรารถนาความเป็นหนึ่งในพระศาสนจักรของพระคริสต์ ข้าพเจ้าก็ปรารถนาเช่นกันว่า เราจะให้อภัยความผิดที่เกิดในอดีต ทั้งนี้ เพื่อให้พระศาสนจักรได้เดินหน้าต่อไปด้วยรักและสามัคคี"

ตอนท้าย พระสันตะปาปาชาวเยอรมันทรงคาดหวังว่า ความต้องการที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันของคริสตชนคาทอลิกและออโธด็อกซ์ จะเป็นแรงบันดาลใจให้คนทุกชาติศาสนา เกิดความรู้สึกแบบนี้บ้าง เพื่อที่ว่า โลกจะได้พบกับสันติสุขตลอดไป "ข้าพเจ้าขอวิงวอนให้ความปรารถนาที่อยากเป็นหนึ่งเดียวกันของคริสตชนในเยรูซาเล็ม จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้คนทุกศาสนานำไปปฏิบัติตาม เพื่อให้ได้มาซึ่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ การมีสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา และยิ่งไปกว่านั้นคือการมีเสถียรภาพในระบบเศรษฐกิจ"

สำหรับพิธีการต่อจากนี้ พระสันตะปาปาจะทรงพระดำเนินต่อไปยังวัดคูหาฝังพระศพพระเยซู (The Church of the Holy Sepulchre) เพื่อสวดภาวนาต่อไปPope met the Greek Orthodox Patriarchate of Jerusalemภาพ : GETTY IMAGES, Reuters, Daylife, Catholic World TourNo comments:

Post a comment