15/05/2009

โป๊ปขอร้องทุกศาสนาร่วมกันส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งสันติภาพสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก ทรงขอร้องทุกศาสนา ร่วมด้วยช่วยกันเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งสันติภาพให้เกิดกับโลก พร้อมกันนี้ ทรงวอนทุกฝ่าย เอาชนะความขัดแย้งเกี่ยวกับการสร้างสักการสถานในเมืองนาซาเร็ธและกาลิลีเมื่อช่วงเย็นวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ผู้นำชาวคาทอลิกทั่วโลก ได้เสด็จไปร่วมงานเสวนาศาสนสัมพันธ์ซึ่งจัดขึ้นในวัดแม่พระรับสาร สถานที่ที่อัครเทวดาคาเบรียลมาแจ้งข่าวการเป็นพระมารดาของพระเจ้าแก่แม่พระ โดยวันนี้ ผู้นำศาสนาที่มาร่วมงาน ได้แก่ มุสลิม, ยิว, ดรูซ (มุสลิมที่อาศัยแต่บนภูเขาและเก็บตัวไม่คบกันคนภายนอก) ในส่วนพระดำรัสที่พระสันตะบิดรผู้ศักดิ์สิทธิ์ทรงกล่าวนั้น พระองค์ทรงวอนทุกฝ่ายส่งเสริมแนวทางแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี


พระสันตะปาปา ตรัสว่า "สันติภาพคือของขวัญจากพระเจ้า ทว่า เราจะไม่ได้รับ(สันติภาพ) ถ้าไม่รู้จักใช้ความพยายามตามประสามนุษย์แสวงหามัน สันติภาพที่ยั่งยืนจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อ เราตระหนักว่า โลกนี้ไม่ได้เป็นของเรา แต่เป็นของพระเจ้าผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งมวล"

"ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ข้าพเจ้าได้มาเยือนกาลิลีและนาซาเร็ธ เมืองนี้จัดว่ามีความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก ข้าพเจ้าจึงขอใช้โอกาสนี้ เรียกร้องให้ทุกศาสนาส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งสันติภาพร่วมกัน สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้ โดยการให้การศึกษากับเยาวชนในแนวทางที่ลงลึกถึงคุณค่าแห่งจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ ข้าพเจ้าขอร้องเป็นพิเศษไปยังกลุ่มคริสตชน ได้โปรดให้ความร่วมมือกับชาวมุสลิม ชาวยิว และชาวดรูซ ในการปกป้องเยาวชนให้พ้นจากความรุนแรง เพื่อที่ว่า เราจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์โลกให้เปี่ยมด้วยสันติภาพและพบกับสิ่งดีๆมากยิ่งขึ้น" พระสันตะปาปา ตรัสอย่างจริงจัง

ด้วยความที่นาซาเร็ธเป็นเมืองแห่งความหลากหลายทางศาสนา จึงก่อให้เกิดข้อพิพาทเรื่องการสร้างสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทับซ้อนกันเป็นระยะๆ ย้อนกลับไปเมื่อ ค.ศ.1999 ชาวมุสลิมมีแนวคิดจะสร้างมัสยิดหน้าวัดแม่พระรับสารแห่งนี้ ผลที่ตามมาก็คือเกิดการปะทะกันอย่างดุเดือดของศาสนิกชนทั้งสองฝ่าย เนื่องจากมัสยิดที่ว่า จะปิดกั้นทางเข้าวัดให้เหลือเพียงนิดเดียว (ปัญหานี้ยุติลงในปี 2003 เมื่อรัฐบาลอิสราเอลเข้ามาช่วยเจรจา จนเป็นที่พอใจของทุกฝ่าย)

พระสันตะปาปาจึงขอร้องทุกฝ่ายอย่าทะเลาะกัน เพื่อดำรงไว้ซึ่งบรรยากาศแห่งความศรัทธาในเมืองนาซาเร็ธ "ข้าพเจ้าทราบปัญหานี้ดี ดังนั้น ข้าพเจ้าขอสนับสนุนทุกฝ่ายให้เคารพซึ่งกันและกัน เพื่อที่ว่า ปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับสถานที่สรรเสริญพระเจ้าจะได้ถูกทำลายไป เราต้องใช้วัฒนธรรมแห่งการเสวนาสันติวิธีเข้ามาเป็นทางออก ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า บรรยากาศแห่งการภาวนาและแบ่งปันสิ่งดีๆร่วมกัน จะยังพบได้ในกาลิลีและนาซาเร็ธ"

ตอนท้าย ภาพแห่งความประทับใจก็เกิดขึ้น เมื่อพระสันตะปาปาและผู้นำศาสนาต่างๆ จับมือกัน พร้อมร้องเพลงเป็นภาษาอาราบิก ใจความว่า "สันติสุข สันติภาพ ขอสันติสุขของพระเจ้าสถิตอยู่กับท่าน" (Shalom, Salam, May the Lord's peace be with you) โดยบทเพลงนี้ ผู้ประพันธ์และร้องนำคือ รับไบ เอลอน กอเชน-ก็อตต์ชไตน์

Interfaith Dialogue at Shrine of the Annunciation
ภาพ : GETTY IMAGES, Reuters, Daylife, Catholic World TourNo comments:

Post a comment